Skip to content
Vakıf Senedi PDF Yazdır E-posta

BÖLÜM I

 

VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ

 

VAKFIN İSMİ

 

MADDE 1 - Vakfın adı <SULTANAHMET TİCARET LİSELİLER EĞİTİM ve DAYANIŞMA VAKFI'dır>.(SUTİLEV) işbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 2 - Vakfın    merkezi Sultanahmet, Divanyolu Cad. No.54  Erçevik İş Hanı Kat. 2 Oda No.212-213 Eminönü/istanbul adresindedir. Vakıf Yönetim Kurulu yetkili makamlara haber vermek suretiyle aynı il hudutları içinde vakıf merkezini değiştirebilir. Vakıf gayesini gerçekleştirmek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde, şube, temsilcilik ve irtibat büroları, yurt dışında şubeler açabilir. Şubelerin, temsilciklerin veya irtibat bürolarının görev ve yetkileri Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenir.

BÖLÜM II

 

VAKFIN AMACI VE YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

 

MADDE  3 - VAKFIN GAYESİ :

 

Sultanahmet Ticaret Lisesi’nin mezun ve mensupları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, bu maksatla yurt içi ve yurt dışı burs ve nakdi yardım sağlamak, bütün bu hizmetleri yalnız Sultanahmet Ticaret Lisesi öğrencileri için değil, bütün orta öğretim için temin etmek, Sultanahmet Ticaret Lisesince verilen hizmetlerin daha yüksek düzeye çıkmasını mümkün kılmak, Türk Milli Eğitimini geliştirici tesisler kurmak, Türk Öğrencilerinin başarılarını teşvik etmek için ödüller vermek, aynı amaçlı diğer vakıf, okul, kulüp ve derneklerle işbirliği yapmaktır.

 

 

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER :

MADDE 4 – Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malların bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sûkna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunun 48.maddesi gereğince izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini 4721 ve 5072 sayılı   kanunlarla yasaklanan maksatlar için kullanamaz. Bu bölümde başka gayeler ile ifası imkansız iş ve eylemlere yer verilemez.

 

BÖLÜM III

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

VAKFIN MALVARLIĞI :

 

MADDE    5 - Vakfın kuruluş mal varlığı 3.500.000.- (Üçmilyonbeşyüzbin)'TL.dır. Kuruluş   malvarlığı,   vakfın   kurulmasını   müteakip,   malvarlığına   yapılacak   ilavelerle arttırılabilir.

 

 

YENİ ŞEKLİ

KURULUŞTAN SONRA MAL VARLIĞI TAHSİSİ

MADDE  6 - Vakfın kuruluşundan sonra malvarlığı, mütevelli heyeti üyelerinin, diğer kişilerin  ve Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kuruluşların yaptıkları nakit, menkul veya gayrimenkul bağışlar ve vakfın boşalan mütevelli heyeti üyeliklerine 9. maddenin A bendine göre alınacak yeni mütevelli heyeti üyelerinin yapacakları her türlü nakit, menkul veya gayrimenkul bağışlarından oluşur. Ayrıca, vakfa şartlı bağış yapanların koyacakları özel şart ve mükellefiyetlerinden, önceden vakıfça kabul edilenlere uyulur.

 

MADDE  7 - VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirleri ve gelir kaynakları şunlardır.

 

1.  Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar

2.  Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler

3.  İktisadi işletmeler, şirketler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler

4.  Yardım Toplama Kanunu hükümleri gereği gelirler.

5.  Vakıf menkul ve gayri menkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler

6.  Diğer gelirler.

MADDE  8 - VAKFIN GELİRLERİNİ TAHSİS YERLERİ

 

Vakfın yıllık gelirinin en az % 80 i vakfın amaçlarına, % 20 si yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve mal varlığını arttırıcı yatırımlara tahsis edilir.

Vakfın malvarlığına ilâve edilmek üzere bağışlanan varlık ve paralar vakfa en yüksek ve en emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla değerlendirebilecek mevcutlarını vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde Vakıflar bankası veya Devlet Bankalarına yatırabilir, devlet tahvili alabilir, güvenilir şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini satın alabilir veya gayrimenkul  edinebilir.

 

MADDE  9 – VAKFIN ORGANLARI

A- MÜTEVELLİ HEYETİ

 

Mütevelli heyet vakıf kurucuları ile Ek-1 listede adı geçen kişilerden ve Sultanahmet Ticaret Lisesi Müdürü ve Lisenin öğretmenler kurulunca seçilecek bir öğretmenden oluşur.

Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin vefat ve  istifa etmesi gibi nedenlerle görev yapamaz hale gelmesi veya Mütevelli Heyeti toplantısına 3 kez üst üste mazeretsiz katılmaması  halinde, üyeliği düşer. Mütevelli Heyeti üyelerinden üyeliği düşenlerin yerine, Vakfa Mütevelli Heyetince önemli bir maddi ve manevi katkıda   bulunduğu veya bağış yaptığı kabul edilen gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri,   Yönetim Kurulunun teklifi  ve Mütevelli Heyetinin 2/3 ünün  onayı  ile vakfa mütevelli heyeti üyesi olarak  alınır.

İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi Müdürü ve Lisenin öğretmenler kurulunca seçilecek bir öğretmen görevi süresince Mütevelli Heyet üyesi olup görevi sona erdiğinde yerine gelen Müdür ve yeni seçilen öğretmen Mütevelli Heyet üyesi olur.

 

B- YÖNETİM KURULU :

 

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (7) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet Üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf  dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip Üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri görevi çağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Bir çalışma yılı içinde Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı (4) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterlerine yazılarak imzalanır.

 

C- DENETİM KURULU :

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (2) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılın asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir. Denetim Kurulu Kendi içinden bir başkan seçer.

MADDE 10 -VAKIF ORGANLARININ GÖREV    VE YETKİLERİ

A- MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE      YETKİLERİ:

Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)  Yönetim kurulunu seçmek,

b)  Denetim kurulunu seçmek,

c)  Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim ve denetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d)  Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuatını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)  Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçesini aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilemeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

g)  Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h)  Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, ilgili tüzük hükümleri ile azil sebeblerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden mütevelli heyetinin  karar nisabı ile görevden alabilir. Bu durumda Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya, Denetim Kurulu üyeleri veya Mütevelli Heyet üyelerinin % 10 ünün talebi ile çağrılabilir.

 

B- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 

a)  Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü karar    alır ve uygular.

b)  Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmelisini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve. mütevelli heyetin onayına sunar.

c)  Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d)  Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar,

e)  Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça           önceden belirlenmek kaydıyla vakfa           müdür atar, vakıf genel  sekreterliği   veya     benzeri  yardımcı   birimler  oluşturabilir,    gerekliğinde görevlerine son verir.

f)   Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g)  Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri vakıf mütevelli heyet üyeliğine kabulü için mütevelli heyetine teklifte bulunur,

h)  Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i)   Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j)   Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k)  Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l)   ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

m) Mütevelli heyetin onayından geçirmek koşuluyla taşınmazların satın alma, satış, ipotek, rehin işlemlerini yapar.

 

C- DENETİM KURULUNUN GÖREV  YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.

 

Vakıf hesapları tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir. Diledikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

MADDE 11 -VAKIF ORGANLARININ TOPLANTI ZAMANI, KARAR VE NİSABİ

 

A-MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTI ZAMANI KARAR VE NİSABI:

 

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, iş bu vakıf senedinin tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 

Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek  üzere her yıl en geç  Nisan ayında toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az % 10 ünün yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra,  hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular  dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

 

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önce üyelere ulaşacak şekilde imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

 

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantı katılan üyelerle nisap aranmaksızın yapılır.

 

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

 

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

B- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

 

Yönetim kurulu, başkan  veya başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Çağrı, taahhütlü mektupla veya elden tebligatla yapılabilir. Müteakip Yönetim Kurulu toplantısının gün, saat, yer ve gündemi bir önceki toplantıda resen de kararlaştırılabilir. Bu durumda toplantıda bulunanlara yazılı tebligata gerek kalmaz.

 

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının mutlak çoğunluğudur. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bir çalışma yılı içinde özürsüz olarak ard arda üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

 

 

C-DENETİM KURULU TOPLANTILARI

Denetim kurulu, başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantının günü ve saati üyelere önceden taahhütlü mektupla, elden tebligatla yapılabilir.

VAKFIN TEMSİLİ:

MADDE 12 - Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir.

BÖLÜM V

MADDE  13 - YÜRÜTME KURULU

 

Vakıf Yönetim Kurulu sürekli çalışmayı gerektiren işler için kendi nezaret ve sorumluluğu altında çalışmak üzere gerektiğinde üyeler arasından üç kişilik Yürütme Kurulu oluşturulur. Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tabii üyesi olarak belirlenir. Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri ile kamu görevlileri dışındaki üyelere verilecek ücretler Vakıf Yönetim Kurulunca tespit olunur. Yürütme kurulu, Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde vakıf işlerini sevk ve idare eder. Yürütme kurulu, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

MADDE 14 - GENEL SEKRETERLİK ve GENEL SEKRETER

Genel sekreter, Vakıf Yönetim Kurulunca seçilir. Yönetim Kurulu onayı ile vakfın idari, işletme ve diğer örgütlenmelerini gerçekleştirir ve Yönetim Kurulu kararlarını bu doğrultuda hayata geçirir. Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler çerçevesinde, vakfın iç örgütlenmesini, Kanunlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün ön gördüğü esaslara uygun yönetmenliklerin hazırlanıp uygulanması, vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi ve mal varlığının geliştirilmesi için gereken bütün işlemleri yerine getirir.

 

MADDE  15 -  DANIŞMA KURULU VEYA KURULLARI

 

Vakıf Yönetim Kurulu, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere, vakfın öngördüğü amaçların gerçekleştirilebilmesi ve çalışma programlarının uygulanabilmesi için bilgi, tecrübe ve yardımlarıyla vakfa faydalı olacağına inandığı kişilerden bir veya birden fazla Danışma Kurulu kurabilir. Danışma Kurullarının birden fazla olması halinde her kurulun görev alanı ayrı ayrı belirlenir.

 

Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurullarının tabii üyesidir.

 

Danışma Kurulunun görev kapsamı ve süresi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

 

MADDE  16 -  DANIŞMA KURULU ÇALIŞMALARI

 

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tarihlerde ve sene de en az bir defa toplanır ve Yönetim Kurulunun tespit ettiği konuları görüşür. Danışma Kurulu kararları istişaridir.  Danışma Kurullarının oluşturulması ve çalışmalarına ilişkin ayrıntılar Yönetim Kurulunca alınacak kararlarla tespit edilir.

 

Danışma Kurulu üyeleri fahridir. Sadece vakıf merkezinin bulunduğu şehir dışında ikamet eden üyelere seyahat masrafları ve vakıf için yaptıkları belgeye dayanan zorunlu masrafları ödenir.

Kendisine özel bir çalışma yaptırılan kamu görevlileri dışındaki danışma kurulu üyelerine Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak uygun bir ücret verilir.

BÖLÜM -  VI

GENEL HÜKÜMLER

MADDE  17 - HUZUR HAKKI

 

Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler.

 

MADDE 18 - RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet Üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

 

MADDE 19 - VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ

 

Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine fiilen ve hukuken imkan kalmaması halinde yönetim kurulunun teklifi ile mütevelli heyetinin  2/3’nün oyu ile vakfın feshine karar verilir. Bu durumda mevcut Vakıf mal varlığı Milli Eğitim Vakfına intikal eder .

 

BÖLÜM VII

MADDE  20 - HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

Vakıf senedinde hüküm bulunmayan durumlarda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili tüzük hükümleri uygulanır.

MADDE  21 - YÖNETMENLİKLER

 

Vakıf resmi senedinin uygulamasını aşağıda gösterilen yönetmenlikler ile ileride gerekecek yönetmelikler uyarınca yapılır.

1-Amaç ve Hizmet Sıralama Yönetmeliği

2-Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

3-Personel Özlük Hakları Yönetmeliği

4-Burs Yönetmeliği

5-Kira Yönetmeliği

 

MADDE  22 - YÜRÜRLÜK

 

Vakıf resmi senet değişikliği uygulaması, Asliye Hukuk Mahkemesinin tescille ilişkin kararın kesinleşme tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

 

MADDE 23 -  VAKFIN KURUCULARI

 

Vakfın kurucularının isimleri aşağıda gösterilmiştir. Vakıf kurucuları vakfın hayat boyu mütevelli Heyet üyesidir.

Lütfi ŞANAL

Orhan DEMİRTAŞ

Avni KARAŞIKLI

Mustafa Oğuz URAS

Ali SERÇEK

Nevzat ÇOLAKOĞLU

H.Semih ERTEN

Ali GÖRMEZ

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Geçici Madde 1 - 4721 ve 5072 sayılı Kanun gereğince, vakıf senedinde yapılan değişiklikler Asliye Hukuk Mahkemesince verilen tescil kararı kesinleşinceye kadar eski senet hükümleri doğrultusunda vakıf faaliyetlerine devam eder. Senet tadilatı kesinleşmesine müteakiben ilk mütevelli heyet toplantısında  Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri yapılır. Halen görevde bulunan yönetim ve denetim kurulu üyeleri mütevelli heyet toplantısına kadar görevlerine devam eder.

 

Geçici Madde 2 - Yönetim Kurulu

Mehmet Ziya AKDEMİR

Sinan ERBAY

Aysel KIVRIKOĞLU

Talat GÖKLER

Hasan Tahsin AKYÜZ

Zühtü KURTULMUŞ

Prof.Dr. Yusuf Ziya AKSU

 

Geçici Madde 3 - Denetim Kurulu

Şuayip ÖZTÜRK

Cemal ÇALIMER

Ercan Cansu

 

Geçici Madde 4 - Vakıf senedi değişikliğini tescil işlemlerini yapmak, Noterde düzenleme şeklinde Vakıf resmi senedi Tadil tasarısını imzalamak, gerektiğinde Vakıflar genel müdürlüğünün isteği doğrultusunda Noterde düzeltme beyanını imzalamak, değişikliklerin tescili için Mahkemeye başvurmak, avukat tutmak, tescil işlemlerini yürütmek ve gerektiğinde başkalarını da tevkil, teşrik ve azletmek üzere halen görevde bulunan yönetim kurulu başkanı Mehmet Ziya Akdemir yetkili kılınmıştır.

 

 

 

İstanbul 17.Noteri 17.12.1984 – 56331 Tescil kararı veren mahkemenin adı, İstanbul 3. Asliye Hukuk Hakimliğinin 2.12.1985 tarih ve E.1985/341, K.1985/523 sayılı kararı.

Resmi Gazete ilan tarihi, 8.Ocak.1986 sayı 18982

 

Vakıf Senedinin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair, İstanbul 16. Noterliğince düzenlenen 16.07.2004 tarih ve 12160 yevmiye no.lu, 13.01.2005 tarih ve 705 yevmiye no.lu ve 16.03.2005 tarih ve 4805 yevmiye no.lu değişiklik senetlerinin tescili hakkında, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen, 19.04.2005 tarih ve E.2004/253, K:2005/129 sayılı tecil kararı ile senet değişiklikleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü merkezi siciline kaydedilmiştir.

 

ATATÜRK KÖŞESİ


FOTOĞRAF GALERİSİ


MEZUNLARIMIZ


PRATİK BİLGİLER